ALGEMENE VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden twenty4svn-rich.nl & chaydenrichiemusic.nl/merchandise

1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van twenty4svn-rich.nl ( chaydenrichiemusic.nl/merchandise) en op alle met twenty4svn-rich.nl (chaydenrichiemusic.nl/merchandise) aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door twenty4svn-rich.nl & chaydenrichiemusic.nl/merchandise is ingestemd.

5. De internetsite van twenty4svn-rich.nl & chaydenrichiemusic.nl/merchandise richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

6. Onder .Koper. wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

7. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8. Door het gebruik van de internetsite van twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.

3.Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

– een offerte door de Koper is getekend en door twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise is ontvangen ingeval door twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise een op naam gestelde offerte is uitgebracht;

– de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan twenty4svn-rich.nl via elektronische weg is verzonden en door twenty4svn-rich.nl is ontvangen.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

6.Koper en twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van twenty4svn-rich.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

7.Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% btw.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.De Koper is de prijs verschuldigd die twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise in zijn bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise worden gecorrigeerd.

4. Gratis verzending in Nederland, voor Belgie en Duitsland geld een tarief van € 9,95.

5. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise rekent de verkoopprijzen inclusief verzendkosten.

6. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van zijn producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

 

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

– I-Deal

– PayPal

– Overschrijving vooraf

– Visa

– Mastercard

– Giropay

– Maestro

– Mister Cash

  • Klarna

Een I-Deal betaling is niet voor iedereen mogelijk alleen als uw eigen bank deze vorm van betalen ondersteund. Als u wel I-Deal heeft dan kunt u de betaaloptie I-Deal selecteren en daarna uw eigen bank selecteren. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en twenty4svn-rich.nl wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise.

2. In het geval dat door twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

5. In geval van niet-tijdige betaling is twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise streeft er naar om binnen 2 tot 10 werkdagen de geplaatste bestelling te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch, of per fax worden gemeld.

3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6. Ruilen en herroepingrecht

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u contact met ons opnemen via twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise. Na overleg kunt u onder begeleiden van het door u ingevulde herroepingsformulier (meegestuurd met de bevestigingsmail van uw bestelling) uw bestelling voldoende gefrankeerd retour sturen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, waarvan de aangehechte tag is verwijderd of gepersonaliseerde items.

2. Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten alsmede gemaakte bancaire kosten.

Uitgesloten van retour sturen zijn:

  • Aangebroken verbruiksartikelen
  • Artikelen die in opdracht van de koper zijn vervaardigd. ( zoals gepersonaliseerde artikelen)
  • Artikelen anders gekocht dan via de webwinkel.

twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren wanneer de verpakking van het product beschadigd is.

3. Klachtenafhandeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar twenty4svn-rich.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op (http://ec.europa.eu/odr)

7. Eigendomsvoorbehoud

1.Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2.De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. twenty4svn-rich.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.De onder punt 1 genoemde garantie geldt voor originele artikelen gedurende een periode van 4 weken na levering.

3.Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

4 twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise.

5. twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.Indien twenty4svn-rich.n & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.In het geval de Koper via twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van twenty4svn-rich.nl of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9.De Koper is gehouden twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen twenty4svn-rich.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise voldoende gefrankeerd te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Twenty4svn Rich & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

 

9. Overmacht

1.In geval van overmacht is twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise niet gehouden zijn verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2.Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, crisis ( epidemie/ pandemie), energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10.Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van twenty4svn-rich.nl & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

TWENTY4svn RICH (twenty4svn-rich.nl) & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise BALANCED MERCHANDISE, gevestigd aan Kinkerstraat 172 A

1053EJ Amsterdam ( enkel retour adres! Geen bezoek adres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TWENTY4svn Rich – twenty4svn-rich.nl

& of BALANCED MERCHANDISE – chaydenrichiemusic.nl/merchandise

Kinkerstraat 172 A

1053 EJ Amsterdam

(+31) 0628339249

C.R.G Eind is de Wettelijke verantwoordelijke  van Twenty4svn Rich Hij is te bereiken via info@twenty4svn-rich.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TWENTY4svn Rich & of chaydenrichiemusic.nl/merchandise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@twenty4svn-rich.nl of info@chaydenrichiemusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

twenty4svn rich & of Balanced Merchandise ( chaydenrichiemusic.nl/merchandise) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Twenty4svn Rich & of Balanced Merchandise (chaydenrichiemusic.nl/merchandise)analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Twenty4svn Rich & of Balanced Merchandise ( chaydenrichiemusic.nl/merchandise) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Twenty4svn Rich  & of Balanced Merchandise ( chaydenrichiemusic.nl/merchandise) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Twenty4svn Rich & of Balanced Merchandise)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Twenty4svn Rich & of Balanced Merchandise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Twenty4svn Rich & of Balanced Merchandise bewaard: persoonsgegevens: NAW gegevens en telefoonnummer  > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Uitvoeren van de orders en Wettelijke verplichtingen van de overheid:

 

Google Analytics: Bewaartermijn: 26 maanden.

Reden: Anonieme analyse van het gedrag van bezoekers op de website

Amendement gegevensverwerking is met Google afgesloten,

Gegevens die met behulp van deze analytische cookies verzamelt worden worden niet deelt met andere partijen.

Uw IP adres is geanonimiseerd

 

 

PostNL = verwerkingsverantwoordelijke

https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

 

Mollie is onze betaalprovider en verwerker van uw NAW gegevens en banknummer.

Mollie heeft als hoofdactiviteit het verwerken van online betalingen. Wanneer zij consumentendata gebruiken, is dit enkel om fraude op te sporen en te voorkomen.

Mollie heeft als prioriteit om de privacy van gebruikers te beschermen. Alle vergaarde data wordt zo anoniem/minimalistisch mogelijk opgeslagen.

Na afhandeling wordt data vernietigd volgens een standaard procedure (conform de Nederlandse wet- en regelgeving). De data wordt automatisch vernietigd zodra deze niet meer nodig is.

Mollie heeft diverse maatregelen genomen ter bescherming van uw gegevens. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van specifieke software, beleidsvoering, procedures en operationele richtlijnen binnen onze organisatie. Hierbij worden altijd de vereisten vanuit de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) aangehouden. Mollie is PCI DSS gecertificeerd, wat betekent dat alle consumentendata versleuteld wordt opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

InkStation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Twenty4svn Rich & of Balanced Merchandise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twenty4svn Rich en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@twenty4svn-rich.nl of info@chaydenrichiemusic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Twenty4svn Rich & Balanced Merchandise wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twenty4svn Rich & Balanced Merchandise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@twenty4svn-rich.nl

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

TERUG
0